Na czym polega zarządzanie nieruchomością i za co odpowiada Zarządca Nieruchomości.

Zarządzanie nieruchomościami to czynności zlecone przez właściciela, mające na celu utrzymanie nieruchomości w stanie nie pogorszonym oraz jej założony rozwój. Zarządca Nieruchomości nadzoruje wszystkie czynności związane z bieżącą administracją nieruchomości. Wszystkie działania są nakierowane na utrzymanie stanu technicznego na nie pogorszonym poziomie. Ponadto nieruchomość winna się rozwijać aby nie stracić na wartości i swojej klasie standardu wyposażenia. W zależności od wymagań właściciela możliwe jest jej planowe doinwestowanie prowadzące do wzrostu jej wartości użytkowej. W procesie zarządzania nieruchomością bardzo istotnym jest jej stan prawny który na bieżąco musi być kontrolowany i uaktualniany.

Wymienione powyżej działania są wykonywane zgodnie z postanowieniami aktów prawnych takich jak Prawo Budowlane, Ustawa o Gospodarce Nieruchomościami. Podstawowe informacje o nieruchomościach jak numery Ksiąg Wieczystych i numery geodezyjne działek dostępne są w portalach internetowych takich jak Elektroniczne Księgi Wieczyste, Polski Geoportal. Wszystkie informacje o danej nieruchomości gromadzone są w Książce Obiektu Budowlanego.

Zarządzanie nieruchomościami realizowane jest na podstawie umowy cywilno prawnej jej właściciela z uprawnioną do tego osobą prowadzącą działalność gospodarczą i posiadającej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Wiedza, profesjonalne przygotowanie, nabyta praktyka Zarządcy Nieruchomości, daje gwarancję osiągnięcia spodziewanego zysku z danej nieruchomości.

 

30 stycznia 2021

blog o tematyce nieruchomości - zarządzanie

Sfera Net

ebeck

 

powrót do bloga

nieruchomości